תקנון האתר מלונות אורכידאה

תקנון האתר – רשת מלונות אורכידאה


רשת מלונות אורכידאה

כללי

1.1חלקים מהאתר (כהגדרתו להלן) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד

.2.1. אתר https://www.orchidhotels.cm/ או m.orchidhotels.com להלן: “האתר”( הינו אתר אינטרנט הנמצא בבעלותה הבלעדית של רשת מלונות אורכידאה (להלן: “החברה”). אתר האינטרנט מספק ככל האפשר, מידע אודות בתי המלון של החברה, השירותים הניתנים על ידי בתי המלון, המחירים, המבצעים ועוד. כמו כן, במסגרת האתר ניתן לרכוש און ליין חופשות ו / או חבילות נופש ב מלונות החברה וכמפורט באתר ולפי תנאי המכירה המופיעים.

.3.1 . הזמנת חופשות / חבילות הנופש האמורות )להלן: “השירותים”(, באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן. מובהר כי הזמנת השירותים הינה הליך מחייב לכל דבר ועניין והינה זהה ושקולה להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר, מול מחלקת אינטרנט/הזמנות של החברה.

תנאי שימוש באתר

.1.2כל המשתמש באתר ו/או כל הרוכש באמצעות האתר שירותים ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר )להלן: “המשתמש”(, מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם . בכל מקרה של חוסר בהירות יש לפנות למייל /טלפון :

מרכז הזמנות רשתי – 03-5197112 / 2505 * /  res@orchidhotels.com

.2.2 המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות בתוכן האתר כל שימוש, כולל בתמונות שמופיעות באתר, תוכן האתר או כל מידע אחר המופיע באתר ,שימוש בכל אחד מתכנים אלה רק באישור ובכתב מהנהלת הרשת , למעט כמפורט בתקנון זה וכי החברה שומרת על כל זכויותיה בעניין זה .יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו .

.2.3כל אדם שבבעלותו האישית והחוקית כרטיס אשראי תקף של חברות האשראי המצוינות להלן : ויזה כ.א.ל, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקרד, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר והתשלום עבור הזמנות אלו הינו בבית המלון בלבד וכרטיס האשראי הינו לצורך בטחון בלבד ובתנאי שהרוכש מסר את כל פרטי כרטיס האשראי כחוק .

.4.2. החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם .ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך

.5.2. כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד-מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע”י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

.6.2 באתר האינטרנט https://www.orchidhotels.com/ ניתן למצוא קישורים )להלן: “לינקים”( לאתרי אינטרנט אחרים )להלן: “האתרים המקושרים”( הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש .על מנת לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים, יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב.

7.2 החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת.

.8.2. החברה ו/או ממפעילי האתר ו/או מבעליו ו/או ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת האינטרנט , אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך ששרת האינטרנט האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.במקביל עושה החברה ככל אשר בידה למנוע פעולות אלו .

9.2 החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא ,אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.

10.2 החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

.11.2לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה

12.2כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר , תתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד .

3.פרטי רוכש השירותים

3.1 .משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר ולפי חוק (להלן: פרטי הרכישה( .

3.2. החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.3 . בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר נופשים, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה .

3.4 . מובהר בזאת כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מטעמם.

מועדון הסחלב , מועדון לקוחות רשת מלונות אורכידאה

**החברות במועדון הסחלב הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

1 .על מנת להצטרף למועדון הלקוחות של החברה, יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס המתאים המופיע באתר,רוכש אשר הצהיר על חברותו במועדון הלקוחות יהיה זכאי בהתאם למדיניות החברה להטבות כגון :הנחות והטבות שונות (אין כפל מבצעים) , עדכונים בדוא”ל על מבצעים ואירועים מיוחדים, מתנות ועוד כמפורט באתר האינטרנט. מוסכם כי החברה תהיה רשאית לשלוח עדכונים במייל (בדואר אלקטרוני) לכל משתמש שיצטרף באמצעות האתר למועדון הלקוחות של החברה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

 1. ההטבות לחברי המועדון יוענקו לאורחים אשר יבצעו את ההזמנה דרך אתר הרשת או על-ידי ביצוע הזמנה דרך מחלקת ההזמנות ישירות במלון – יש להזדהות כחבר מועדון הסחלב , ולרשום באתר / ולמסור לנציג את כל הפרטים הנדרשים בכדי לזהות את חבר המועדון.
 2. ביצוע ההזמנה לחבר מועדון הסחלב .

לקוח המעוניין להזמין נופש באתר מזמין את הנופש ב” הזמנות און ליין”, בוחר את בית המלון המבוקש ומזין את הפרטים הנדרשים ,תאריכים ,מספר והרכב חדרים ולוחץ על כפתור “הזמן” , הדף מראה את התוצאות )מחירים(, בוחרים את התוצאה הרלוונטית- מחירון מועדון הסחלב בכפתור “הזמן” ולוחצים על כפתור “הזמן”.– ממלאים את הפרטים הנדרשים כולל שדות החובה ולוחצים על כפתור “אישור הזמנה”.

דף – הודעת אישור הזמנה כולל מספר ,ניתן להדפיס בכפתור “הדפס”.

להסרה מחברות במועדון ומקבלת דיוור אלקטרוני יש ללסוץ ״הסר״ בתחתית הדיוור שנשלח אליכם או לשלוח בקשה עם פרטים מלאים: efib@orchidhotels.com .

מדיניות המחיר הטוב ביותר

מדיניות זו חלה ביחס להזמנת חופשות במלונות אורכידאה.
ההתחייבות הינה בהשוואה למחירים באתרים של גורמים מתחרים.
אנו נותנים לכם את המחיר הטוב ביותר – בהתחייבות
אם הזמנתם חופשה באתר אורכידאה ולאחר ההזמנה מצאתם באתר המתחרים מחיר טוב יותר כאשר

 מאפייני נופש זהים:

 1. מלון זהה.
 2. תאריכי חופשה זהים.
 3. בסיס האירוח ומספר האורחים זהה

אנו נשווה את המחיר תוך 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה.
כדי ליהנות ממדיניות המחיר הטוב ביותר:

שלחו אלינו את הפרטים הבאים:

 1. צילום מסך של הצעת המחיר באתר המתחרה(צילום מלא הכולל את כותבת האתר תאריך שעון במחשב).
 2. קישור להצעת המחיר באתר המתחרה.
 3. מספר אישור הזמנת החופשה באתר אורכידאה.
 4. פרטי קשר

 את הפרטים יש להעביר במייל: res@orchidhotels.com.
נציגנו יצרו אתכם קשר תוך 24 שעות.

אנא קראו את מדיניות המחיר הטוב ביותר

כללי

**המחירונים מוצגים ללא מע״מ למזמינים מחוץ לישראל / משתמשים בכתובת IP שאינה ישראלית. תושבי ישראל ובעלי דרכון ישראלי שמזמינים במחירונים אלו יחויבו בתוספת תשלום מע״מ במועד הגעתם למלון כמחויב בחוק.

 1. האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים, במסגרת בודדים ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות.החברה רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך להסברים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין .
 2. נהלי ביטול ושינוי הזמנות –בכפוף לנהלי הביטול ברשת.

מדיניות ביטולים

**ביטולים חריגים **

*עקב התפשטות נגיף הקורונה*

ביטולי הזמנות יתקבלו ללא חיוב עד 48 שעות טרם תאריך ההגעה – לא בתקופת החגים

**למלונות שמורה הזכות לבטל הזמנות מחמת כח עליון

הזמנות ללא אפשרות ביטול

* כרטיס האשראי יחוייב עם ביצוע ההזמנה ולא יבוצע החזר במידה וההזמנה תבוטל.

דמי ביטול בעונה רגילה

אורכידאה תל אביב – ביטול שיתקבל עד 2 ימי עסקים לפני ההגעה לא יחויב בדמי ביטול.

אורכידאה אילת – ביטול שיתקבל עד 4 ימי עסקים לפני ההגעה לא יחויב בדמי ביטול.

ביטול שיתקבל לאחר המועד לעיל יחויב ע”פ החוק ב-25%.

במקרה של אי הגעה לחופשה שהוזמנה יחוייב המזמין בדמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) מערך ההזמנה הכולל.

בעונת השיא – אוגוסט, חגים וארועים מיוחדים

 במקרה של ביטול הזמנה, מרגע ביצוע העסקה ועד 21 ימים לפני מועד האירוח – יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ לחדר, או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם.

 במקרה של ביטול ההזמנה מהיום ה- 21 ועד 7 ימים לפני מועד האירוח (ועברו לפחות 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה) – יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 25% מערך העסקה.

 במקרה של ביטול הזמנה 7 ימים ומטה ממועד האירוח – יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 50% מערך העסקה.

 חיוב המזמין יתבצע על ידי החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין.

כל ביטול / שינוי בפרטי ובתנאי ההזמנה שבוצעו דרך אתר רשת אורכידאה באמצעות הטלפון בלבד למרכז ההזמנות הרשתי :

מרכז הזמנות רשתי – 03-5197112 / 2505 *

res@orchidhotels.com

ט.ל.ח.

רשת מלונות אורכידאה

הזמינו עכשיו
התקשרו